Primăria Glodeni http://primaria-glodeni.md COMISIA EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ a orașului Glodeni . Hotărîre nr. 16 din 16.07.2021 http://primaria-glodeni.md/ro/topost/514 COMISIA EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ a orașului Glodeni   Hotărârea nr. 16 din 16.07.2021   În conformitate cu Hotărîrea Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 54 din 29 aprilie 2021, în temeiul art. 55 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, ca urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice, CESP a Primăriei orașului Glodeni,    constată, precum  că procesul epidemiologic are în continuare tendinţe descrescătoare, în scopul reglementării măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19 pe teritoriul orașului Glodeni,   CESP a Primăriei orașului Glodeni,   În baza indicatorului de incidenţă cu COVID-19 în orașul Glodeni se stabilește gradul de alertă „Cod verde”, în corespundere cu gradul de alertă din teritoriul administrativ (aprobat prin Hotărârea nr. 30 din 11 septembrie 2020 a CNESP). În contextul răspândirii la nivel mondial și regional al tulpinilor noi și mutații a virusului COVID-19 în mun. Chișinău și a riscului major de import se menține, ca măsuri importante de precauție, măsurile obligatorii de prevenire și control a infecției cu noul coronavirus: 2.1.    purtarea măștilor de protecție în toate spațiile publice închise, în transportul public, la stațiile de aşteptare, la... Fri, 16 Jul 2021 13:18:19 +0000 Ședința extraordinară a Comisiei teritoriale extraordinare de sănătate publică a orașului Glodeni Hotărârea nr. 15 din 06.05.2021 http://primaria-glodeni.md/ro/topost/513 În conformitate cu Hotărîrea Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 54 din 29 aprilie 2021, în temeiul art. 55 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, ca urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice, Comisia pentru Situații Excepționale a Primăriei orașului Glodeni,    constată, precum  că procesul epidemiologic are în continuare tendinţe descrescătoare, în scopul reglementării măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19 pe teritoriul orașului Glodeni,   Comisia pentru Situații Excepționale a Primăriei orașului Glodeni, HOTĂRĂȘTE: 1. Se recomandă desfăşurarea activităţilor ce ţin de organizarea întrunirilor cu caracter religios, în perioada paștelor blajinilor cu  respectarea următoarelor măsuri de prevenire şi control al infecţiei COVID-19: a) Admiterea în interiorul cimitirului a unui număr limitat de persoane, astfel încât să fie asigurată o suprafaţă de minimum 4 m.p. pentru fiecare persoană şi o distanţă fizică de siguranţă de minimum 2 metri între persoanele participante la activităţile religioase  Fluxul de persoane va fi dirijat astfel încât să se evite formarea aglomeraţiilor, iar la fiecare mormînt să fie prezenți nu mai mult de 2-3 persoane rude de gradul 1 (copii, părinți nepoți). b) Se recomandă limitarea accesului pe teritoriul cimitirelor... Thu, 06 May 2021 11:15:56 +0000 Anexa nr. 2 la Dispozitia nr.1 din 1 aprilie 2021 a Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova http://primaria-glodeni.md/ro/topost/511 Anexa nr. 2 la Dispozitia nr.1 din 1 aprilie 2021 a Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova Instrucţiunea privind instituirea regimului de carantină în localităţi, pe perioada stării de urgenţă 1. Prezenta Instrucţiune stabileşte modul, criteriile, procedura de instituire a regimului de carantină în unitatile administrativ—teritoriale de nivelul I, mun. Bălţi, mun. Chisinău, UTA Găgăuzia, precum şi măsurile care urmeaza să fie adoptate şi executate de către autorităţile administraţiei publice locale respective. 2. Carantina reprezintă restricţia activităţilor de circulaţie, izolarea şi/sau separarea de alte persoane a persoanelor suspecte de a fi infectate, dar care nu sunt bolnave, sau a bagajelor, containerelor, mijloacelor de transport ori a bunurilor suspecte de a fi contaminate într-o manieră care să previna posibila raspândire a infecţiei sau contaminării. 3. Regimul de carantină în cadrul unei unităţi administrativ—teritoriale de nivelul I, mun. Bălţi, mun. Chisinău, UTA Găgăuzia se instituie în baza deciziei Comisiei teritoriale pentru situaţii exceptionale. 4. Comisiile teritoriale pentru situaţii excepţionale vor institui regimul de carantină la nivel de localitate urbană tinînd cont de următorii indicatori: incidenţa la 100 mii populaţie mai mare ca media incidenţei la 100 mii populaţie pentru toate raioanele Republicii Moldova (in afară de mun. Chisinău), asociat cu Indicele... Tue, 06 Apr 2021 05:20:51 +0000 Ședința extraordinară a Comisiei pentru situații excepționale a orașului Glodeni Hotărârea nr. 13 din 02.04.2021 http://primaria-glodeni.md/ro/topost/510 Ședința extraordinară a Comisiei pentru situații excepționale a orașului Glodeni Hotărârea nr. 13 din 02.04.2021 Planul de acțiuni privind prevenirea agravării situației epidemiologice a infecției COVID-19 și interprinderea măsurilor speciale pe perioada de carantină pe teritoriul orașului Glodeni Sporirea incidenței, creșterea ratei contagiozității, creșterea numărului de teritorii clasificate în cod roșu de alertă, majorarea numărului formelor grave ale bolii, creșterea numărului de decese, sporirea ratei de pozitivare a testelor la virusul SARS-CoV-2, creșterea numărului de forme asimptomatice, răspândirea comunitară intensă, toate acestea atestă tendințe de agravare a procesului epidemic al infecției cu COVID-19 în Republica Moldova, inclusiv și în raionul Glodeni. Pornind de la cele menționate, în temeiul Dispoziţiei nr. 1 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a RM, din 01 aprilie 2021, în conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 49/2021 privind declararea stării de urgenţă, punctelor 6, 7, 8 şi 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situalii Excepţionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvemului nr. 1340/2001, Hotărîrii nr. 2 din 02 aprilie 2021 a Comisiei raionale extraordinare de sănătate publică, Comisia pentru situații excepționale a orașului Glodeni, HOTĂRĂŞTE: 1. Se instituie stare... Tue, 06 Apr 2021 05:16:04 +0000 Ședința ordinară a Consiliului Orășenesc 26.02.2021 http://primaria-glodeni.md/ro/topost/509 ÎNŞTIINŢARE   Vă informăm, că, în temeiul prevederilor art.16, alin.(2), (3) şi (5), art. 32, alin.(l), ale Legii privind administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, primarul oraşului a semnat dispoziţia nr. 06 din 15.02.2021, privind convocarea, în şedinţă ordinară, a Consiliului orăşenesc, pentru data de 26.02.2021. Şedinţa va avea loc în Sala de şedinţe a Primăriei Glodeni, cu începere de la orele 10.00. A fost propusă următoarea Agendă Ordinea de zi: 1.     Cu privire la corelarea bugetului local Glodeni pentru anul 2021, aprobat prin Decizia nr. 7/4 din 09.12.2020 Raportor: Semenco Ana, contabil şef 2.      Cu privire la executarea bugetului în anul 2020. Raportor: Semenco Ana, contabil şef 3.       Cu privire la transmiterea în folosinţă cu titlu gratuity a bunurilor immobile prin contract de locaţiune.. Raportor: Niculeac Olga, sp. în probleme juridice 4.      Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi. Raportor: Niculeac Olga, sp. în probleme juridice 5 Cu privire la darea în subarendă a iazului. Raportor: Niculeac Olga, sp. în probleme juridice 6.      Cu privire la modificarea componenţei comisiei de licitaţie cu strigare. Raportor: Niculeac Olga, sp. în probleme juridice 7.      Cu privire la modificarea componenţei comisiei administrative. Raportor: Niculeac Olga, sp. în probleme juridice... Thu, 18 Feb 2021 14:27:09 +0000 Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Specialist pentru reglementarea regimului funciar. http://primaria-glodeni.md/ro/topost/508 AVIZ Primăria orașului Glodeni, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Specialist pentru reglementarea regimului funciar. Scopul general al funcţiei: Realizarea concepţiei unice de dezvoltare a relaţiilor funciare pe teritoriul gestionat, indiferent de forma orgnizaţional-juridică,tipul de proprietate asupra pămîntului şi hotarele administrativ-teritoriale. Sarcinile de bază: 1. Organizarea şi efectuarea lucrărilor pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare pe teritoriul primăriei; 2. Completarea registrului cadastral al deţinătorilor de terenuri; 3. Pregătirea, înregistrarea şi eliberarea documentelor deţinătorilor de pămînt; 4. Participarea la operaţiunile legate de privatizare a terenurilor de pămînt în perimetrul primăriei; 5. Executarea controlului de Stat în domeniul folosirii protecţiei pămîntului; I.Atribuţiile specialistului pentru reglementarea regimului funciar Atribuţiile de serviciu: 1.Dirijarea procesului de reglementare a regimului proprietăţii funciare: - participă la elaborarea proiectelor de consolidare a terenurilor prin comasarea sectoarelor cotelor de teren echivalent; - organizează reglementarea regimului proprietăţii funciare,participă la lucrările ce ţin de reforma funciară; - participă la elaborarea proiectelor privind delimitarea terenurilor destinate transmiterii în proprietate, folosinţă,reglementarea hotarelor întreprinderilor existente şi ale gospodăriilor individuale în scopul înlăturării incomodităţilor de amplasare a lor; - asigură repartizarea terenurilor în natură şi a perfectării titlurilor de autentificare a drepturilor deţinătorilor de teren; - examinează şi prezintă Consiliului orăşenesc spre aprobare scheme,... Mon, 18 Jan 2021 09:02:39 +0000 Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Specialist în perceperea fiscală; http://primaria-glodeni.md/ro/topost/507 AVIZ Primăria orașului Glodeni, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Specialist în perceperea fiscală; Specialistul în perceperea fiscală va administra următoarele impozite şi taxe locale: - impozitul funciar de la persoanele fizice (cetăţeni) şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier); - impozitul pe bunurile imobiliare de la persoanele fizice (cetăţeni); - taxa pentru amenajarea teritoriului, percepută de la gospodăriile ţărăneşti (de fermier); - taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii de deservire socială 1.Atribuţiile specialistului în perceperea fiscală: a) asigură evidenţa integrală şi conformă a contribuabililor ale căror obligaţii fiscale sînt calculate de SCITL şi evidenţa acestor obligaţii, cu excepţia celor administrate de alte organe; b) întreprinde măsuri pentru asigurarea stingerii obligaţiilor fiscale; c) popularizează legislaţia fiscală şi examinează scrisorile, cererile şi reclamaţiile contribuabililor; d) efectuează controale fiscale, în limitele competenţei sale. Metodele şi operaţiunile concrete utilizate la organizarea şi exercitarea controlului fiscal sînt determinate în baza Codului fiscal şi instrucţiunilor cu caracter intern ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat; e) compensează sau restituie sumele plătite în plus şi sumele care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite; f) exercită executarea silită a obligaţiilor fiscale; g) contribuie la tragerea la răspundere pentru încălcări fiscale; h) exercită alte atribuţii prevăzute... Mon, 18 Jan 2021 09:00:32 +0000 Mesaj de felicitare cu prilejul Sărbătorilor de Iarnă http://primaria-glodeni.md/ro/topost/506 Stimați glodeneni !   Clipe numărate ne mai despart până la sosirea Anului Nou 2021, pe care de la mic la mare îl aşteptăm cu multă însuflețire, ca pe o magie prevestitoare de bune primeniri şi reuşite,  realizări în toate domeniile vieţii. Cu prilejul luminoaselor Sărbători de Iarnă, din numele Primăriei orașului Glodeni, Vă adresez cele mai calde și sincere felicitări cu urări de sănătate și voie bună! Fie ca magia colindelor și feeria Sfintelor Sărbători să Vă găsească în familie, alături de cei dragi sufletului vostru, iar Noul An 2021 pe care îl întâmpinăm împreună să vă aducă bunăstare în casă, zîmbete voioase și fericire, linişte și pace în suflet, puterea de a vă bucura de fiecare clipă, realizarea celor mai nobile intenții, prosperitate, vise împlinite și armonie deplină! Vă îndemn, să petrecem aceste sărbători de suflet cu pace şi bunăvoință, în sânul familiei, alături de cei dragi, să ne umplem inimile de dragoste şi lumină. Să avem încredere în bunul Dumnezeu și speranța într-un viitor mult mai bun! La Mulți Ani!     Cu profund respect, Peimar al or. Glodeni Stela ONUȚU Wed, 30 Dec 2020 07:09:07 +0000 Cu privire la organizarea și desfășurarea „Iarmarocului de Crăciun ” în orașul Glodeni http://primaria-glodeni.md/ro/topost/505 DISPOZIŢIE nr. 126                                                                                                     din 21.12.2020 or.Glodeni „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea „larmarocului de Crăciun'’ în oraşul Glodeni                                                                                                                                                                          . In legălură cu apropicrea Sărbătorilor de iarnă, în conformitate cu art. 2r al Legii nr. 231 din 23.09.2010 „ Cu privire la comerţul interior”, art. nr.29 alin. (I) lit. h) şi art.32 alin. (1) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, DISPUN: l.Se declară deschis, „larmarocul de Crăciun” în perioada: 21-31 decembrie 2020, pe spaţiul din faţa Centrului de Cultură Glodeni, 2. Inspectoratul de Poliţie Glodeni va asigura ordinea publică în locul stabilit pentru comercializare şi va contribui la combaterea comerţului neautorizat în teritoriul dat. 3. Comercianţii vor fî responsabili de păstrarea curâţeniei şi nu... Tue, 22 Dec 2020 07:41:04 +0000 Proiectul bugetului or. Glodeni pentru anul 2021. http://primaria-glodeni.md/ro/topost/504 Stimați locuitori ai or. Glodeni și s. Stîrcea ! Vă rugăm să vă expuneți asupra proiectului de buget al or. Glodeni  pentru anul 2021. Propunerile (argumentate), sugestiile și obiecțiile vă rugăm să le transmiteți la adresa de email a primăriei or. Glodeni: primaria_glodeni@mail.ru sau în anticamera primăriei pînă la data de 04.12.2020 Mai jos găsiți atașată broșura succintă asupra proiectului de buget.  Informații la telefonul:  (249) 2-22-36 sau (249) 2-28-35.         Prezentare succintă a proiectului bugetului oraşului Glodeni pentru anul 2021 Mesajul Primarului privitor la proiectul bugetului pentru anul 2021   Audierea publică este un eveniment formal și structurat, organizat de autoritățile publice. Audierile publice sunt o metodă prin care administrația publică locală poate obține opiniile și ideile locuitorilor pe marginea priorităților de cheltuieli, proiectului de buget sau programului strategic de dezvoltare a localității. O audiere publică este organizată atunci când poziția autorității publice locale este clar definită. Audierea publică nu este un forum pentru dezbateri cu cetățenii. Scopul audierii publice este de a informa, de a educa, de a obține informație adițională, idei, reacții critice (înainte să fie luate decizii) și de a asculta cetățenii. Experienţa audierilor publice demonstrează, că acest instrument de participare cetăţenească reprezintă o perspectivă promiţătoare pentru... Wed, 25 Nov 2020 09:00:28 +0000 Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist pentru planificarea bugetului http://primaria-glodeni.md/ro/topost/503 Primăria or. Glodeni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist pentru planificarea bugetului Sarcini de bază: 1.În domeniul elaborării proiectului bugetului oraşului, întocmirea indicilor de reţea: • participă la elaborarea proiectului de buget a oraşului pe următorul an bugetar şi a proiectelor de rectificare a bugetului oraşului; • elaborează proiectul organigramei şi a statelor de personal a primăriei şi ale instituţiilor subordonate primăriei şi duce evidenţa indicilor de reţea, state şi contingente; • întocmeşte devizurile de venituri şi cheltuieli pe contul de bază şi pe contul mijloacelor speciale a instiuţiilor subordonate primăriei; • efectuează sistematic rectificările planului de venituri şi cheltuieli a bugetului Primăriei oraşului; • elaborează şi prezintă rapoarte ce ţin de atribuţiile de bază; • eliberează autorizaţiile de funcţionare şi amplasare a unităţilor comerciale sau prestare a serviciilor din teritoriu; • întocmeşte proiecte de decizii ale Consiliului orăşenesc şi dispoziţiile normative ale primarului, ce ţin de activitatea specialistului pentru planificare. 2. În domeniul monitorizării, analizei, evaluării tendinţelor de dezvoltare social-economică a oraşului: • monitorizează procesele social-economice la nivel local (comunitar); • analizează evoluţia indicatorilor social-economici de dezvoltare a oraşului, monitorizează actele legislative şi normative ale organelor centrale de stat, a deciziilor Consiliului raional şi a Consiliului... Wed, 25 Nov 2020 07:23:24 +0000 La multi ani Glodeni! http://primaria-glodeni.md/ro/topost/502 Stimați locuitori a orașului Glodeni și s. Stîrcea!!! În fiecare an la data de  21 noiembrie sărbătorim Hramul Orașului și Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, mari vestitori și simboluri a luptei împotriva răului. Astăzi vom sărbători altfel, deoarece suntem impuși să respectăm măsurile de protecție împotriva infectării cu COVID-19. Am renunțat la tradiționala horă a orașului și la alte activități distractive pentru copii și maturi,  fiindcă  sănătatea noastră și a copiilor noștri este mai presus decît orișice, de aceea îndemnul nostru față de DVS este ca  această zi să o petreceți în sînul  familiei, alături de cei dragi, doar asa ne putem proteja. Din numele Administrației Publice Locale și al meu personal, Vă dorim cele mai calde felicitări,  sănătate, blîndețe, bunătate și tot binele din lume. Sfinții Mihail și Gavriil să Vă aducă dreptate și adevăr, bucurie și fericire, milostivenia Bunului Dumnezeu. Îngerii păzitori să Vă ocrotească familiile, copiii, părinții, să Vă călăuzească fiii și fiicele pe un drum adevărat și norocos. Vă doresc o sărbătoare frumoasă și clipe de neuitat!!!   La multi ani Glodeni! La mulți ani tuturor celor care poartă numele de Mihail și Gavriil !   Cu mult respect, Primarul or. Glodeni                                            Stela Onuțu       Fri, 20 Nov 2020 07:49:45 +0000 Ședință extraordinară a Consiliului Orășenesc Glodeni http://primaria-glodeni.md/ro/topost/501 În data de 19 noiembrie 2020, Consiliul Orășenesc Glodeni se convoacă în ședință extraordinară. Ședința va avea loc în Sala de Ședințe a Primăriei orașului Glodeni - et. I, cu începere de la orele 15:00. Wed, 18 Nov 2020 12:30:40 +0000 Concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de: Specialist în perceperea fiscală; http://primaria-glodeni.md/ro/topost/500 AVIZ Primăria orașului Glodeni, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de: Specialist în perceperea fiscală; Specialistul în perceperea fiscală va administra următoarele impozite şi taxe locale: - impozitul funciar de la persoanele fizice (cetăţeni) şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier); - impozitul pe bunurile imobiliare de la persoanele fizice (cetăţeni); - taxa pentru amenajarea teritoriului, percepută de la gospodăriile ţărăneşti (de fermier); - taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii de deservire socială 1.Atribuţiile specialistului în perceperea fiscală: a) asigură evidenţa integrală şi conformă a contribuabililor ale căror obligaţii fiscale sînt calculate de SCITL şi evidenţa acestor obligaţii, cu excepţia celor administrate de alte organe; b) întreprinde măsuri pentru asigurarea stingerii obligaţiilor fiscale; c) popularizează legislaţia fiscală şi examinează scrisorile, cererile şi reclamaţiile contribuabililor; d) efectuează controale fiscale, în limitele competenţei sale. Metodele şi operaţiunile concrete utilizate la organizarea şi exercitarea controlului fiscal sînt determinate în baza Codului fiscal şi instrucţiunilor cu caracter intern ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat; e) compensează sau restituie sumele plătite în plus şi sumele care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite; f) exercită executarea silită a obligaţiilor fiscale; g) contribuie la tragerea la răspundere pentru încălcări fiscale; h) exercită alte atribuţii... Wed, 11 Nov 2020 09:28:19 +0000 Concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de: Specialist pentru reglementarea regimului funciar. http://primaria-glodeni.md/ro/topost/499 AVIZ Primăria orașului Glodeni, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de: Specialist pentru reglementarea regimului funciar. Scopul general al funcţiei: Realizarea concepţiei unice de dezvoltare a relaţiilor funciare pe teritoriul gestionat, indiferent de forma orgnizaţional-juridică,tipul de proprietate asupra pămîntului şi hotarele administrativ-teritoriale. Sarcinile de bază: 1. Organizarea şi efectuarea lucrărilor pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare pe teritoriul primăriei; 2. Completarea registrului cadastral al deţinătorilor de terenuri; 3. Pregătirea, înregistrarea şi eliberarea documentelor deţinătorilor de pămînt; 4. Participarea la operaţiunile legate de privatizare a terenurilor de pămînt în perimetrul primăriei; 5. Executarea controlului de Stat în domeniul folosirii protecţiei pămîntului; I.Atribuţiile specialistului pentru reglementarea regimului funciar Atribuţiile de serviciu: 1.Dirijarea procesului de reglementare a regimului proprietăţii funciare: - participă la elaborarea proiectelor de consolidare a terenurilor prin comasarea sectoarelor cotelor de teren echivalent; - organizează reglementarea regimului proprietăţii funciare,participă la lucrările ce ţin de reforma funciară; - participă la elaborarea proiectelor privind delimitarea terenurilor destinate transmiterii în proprietate, folosinţă,reglementarea hotarelor întreprinderilor existente şi ale gospodăriilor individuale în scopul înlăturării incomodităţilor de amplasare a lor; - asigură repartizarea terenurilor în natură şi a perfectării titlurilor de autentificare a drepturilor deţinătorilor de teren; - examinează şi prezintă Consiliului orăşenesc spre aprobare... Wed, 11 Nov 2020 08:45:17 +0000 Expo-tîrg universal „Toamna la Glodeni” http://primaria-glodeni.md/ro/topost/498 Locuitorii orașului și ai raionului Glodeni sunt invitați la ediția a IX-a a Expo-târgului universal ,,Toamna la Glodeni’’. Wed, 11 Nov 2020 08:39:41 +0000 ACTIVITATEA PRIMARULUI ȘI A PRIMĂRIEI ORAȘULUI GLODENI PENTRU ANUL 2019 http://primaria-glodeni.md/ro/topost/497 Stimați locuitori ai orașului Glodeniși Glodeneni de pretutindeni ! Întocmirea și publicarea raportului de activitate pentru anul precedent, în acest caz anul 2019, a devenit un exercițiu firesc în activitatea mea de Primar, deoarece sunt ferm convinsă de necesitatea și importanța unei reale deschideri și transparențe față de toți locuitorii orașului și glodenenii de pretutindeni. INFRASTRUCTURA : Plombarea îmbrăcămintei cu beton asfaltic : Str. 300 Ani Glodeni – 239 844,10  lei; Str. Ion Soltîs (curtea blocului locativ) – 152 849,35  lei. Plombarea îmbrăcămintei cu beton asfaltic prin amenajarea acceselorblocurilor locative: Str.V. Zgîrcea, str. Suveranității, str. B.Bodoni – 1 418 130,65 lei. Construcții trotuare: Str. M.Spătaru; str. Varlaam; str.V. Lupu – 142 983,31  lei; Str. Tricolorului – 282 456,38;  Str. M. Eminescu – 284 749,15 lei; Str. 300 Ani Glodeni – 300 007,79  lei. Reparația drumului varianta albă: Str. Plămădeală –24 651,86, str. Basarabeană – 115 807,87 lei; Str. Pavlova, str. 1 Mai, str. Dosoftei – 166 834,01 lei; S. Stîrcea – 268 726,42 lei. Alte lucrări efectuate pe parcursul anului 2019: A fost schimbată poarta la cimitirul vechi (13 270 mii lei ) și gardul (298 374,56 lei); Reparația rețelei electrice în clădirea APL – 116 960,2  lei, Au fost procurate 12 urne și 4 bănci – 8 610  lei; A fost amenajata terenul de joacă... Mon, 13 Jul 2020 07:27:19 +0000 Ședință ordinară a Consiliului Orășenesc - 10.07.2020 http://primaria-glodeni.md/ro/topost/496 ÎNŞTIINŢARE     Vă informăm, că, în temeiul prevederilor art.16, alin.(2), (3) şi (5), art. 32, alin.(l), ale Legii privind administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, primarul oraşului a semnat dispoziţia nr. 71 din 01 iulie 2020, privind convocarea, în şedinţă ordinară, a Consiliului orăşenesc, pentru data de 10 iulie 2020. Şedinţa va avea loc în Sala de şedinţe a Primăriei oraşului Glodeni ( etajul I), cu începere de la orele 10:00. A fost propusă următoarea Agendă Cu privire la modificarea bugetului local Glodeni pentru anul 2020, aprobat prin decizia Consiliului orăşenesc nr. 10/4 din 09 decembrie 2019 Raportor: Stela Onuţu, primar 2.Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului de sub construcţie. Raportor: Mihail Dobrovolschi, sp. în regi. Reg. funciar 3. Cu privire la corectarea erorilor în urma înregistrării primare masive a terenurilor din teritoriul or. Glodeni.. Raportor: Mihail Dobrovolschi, sp. în regi. Reg. funciar 4.Cu privire la eşalonarea termenului achitării în rate a terenului. Raportor: Mihail Dobrovolschi, sp. în regi. Reg. funciar 5.Cu privire la prelungirea contractelor de arendă a terenului proprietate publică a Consiliului orăşenesc Glodeni Raportor: Mihail Dobrovolschi, sp. în regi. Reg. funciar 6.Cu privire la expunerea la licitaţie a sectorului de teren proprietate publică a Consiliului... Tue, 07 Jul 2020 06:24:00 +0000 Recomandări cu privire la Paștele Blajinilor: http://primaria-glodeni.md/ro/topost/495 În contextul special din acest an, sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova a fost nevoit să amâne evenimentul (care în mod tradițional era desfășurat la o săptămână după Paști) pentru zilele de 6, 7 și 8 iunie, în ajunul Duminicii Pogorârii Duhului Sfânt . În aceste zile vor fi oficiate, cu respectarea reglementărilor sanitare actuale, slujbe de pomenire în toate  bisericile  și cimitirele din oraș, iar clopotele bisericilor vor fi trase în memoria celor adormiți. Tradiția se va respecta si anul acesta, însă toate activitățile de omagiere vor fi restrânse. Astfel, pentru a evita orice situații neplăcute și din respectul pentru locuitorii orașului, Administrația Publică Locală  vine cu următoarele recomandări : Accesul pe teritoriul cimiterelor sa fie însoțit de  utilizarea obligatorie a maștii de protecție și a mănușilor; De a evita aglomerările tradiționale din jurul mormintelor (maxim 1-2 persoane la mormânt) și să respecte distanța sanitară de 2m. Se interzice consumul de produse alimentare și a băuturilor alcoolice pe teritoriul cimitirelor.   Cu deosebit respect, ținem să vă mulțumim tuturor pentru atitudinea de care ați dat dovadă până în prezent și vă îndemnăm să facem tot posibilul pentru a petrece acest eveniment în pace și cu multă înțelegere și răbdare Thu, 04 Jun 2020 06:23:11 +0000 1 IUNIE - ZIUA INTERNAȚIONALĂ A COPIILOR http://primaria-glodeni.md/ro/topost/494 Dragi și scumpi copii, 1 IUNIE este sarbătoarea tuturor copiilor şi a fiecăruia în parte, un prilej de a ne îndrepta gîndurile către toţi copiii, către puritate şi inocenţă. Semnificația deosebită a zilei de 1 iunie, constă și în faptul că ea ne amintește încă o dată nouă, maturilor, de vîrsta de aur a copilăriei, despre adevăratele valori ale vieții. Mon, 01 Jun 2020 06:43:16 +0000 La Mulți Ani Stimată Doamnă Primar ! http://primaria-glodeni.md/ro/topost/493 Mult stimată Doamnă Primar Стела Онуту, Întreaga echipă a administrației publice locale, Vă adresează cele mai sincere felicitări și urări de bine. Vă dorim sănătate, răbdare şi curaj, putere de muncă şi reuşită deplină în toate proiectele pe care le aveţi pentru locuitorii orașului Glodeni. Să aveţi viață îndelungată, plină de realizări și bucurii, clipe cât mai durabile de satisfacție și înălțare sufletească, să aveți parte de momente frumoase trăite în deplină armonie spirituală alături de cei dragi inimii. Mon, 01 Jun 2020 06:40:25 +0000 A fost sistat regimul de carantina pe teritoriul or. Glodeni http://primaria-glodeni.md/ro/topost/492 Ședința extraordinară a Comisiei pentru situații excepționale a orașului Glodeni Hotărârea nr. 11 din 08.05.2020 Planul de acțiuni privind prevenirea agravării situației epidemiologice a infecției COVID-19 și interprinderea măsurilor speciale pe perioada de carantină pe teritoriul orașului Glodeni . In conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004, privind regimul stärii de urgentä, de asediu de räzboi, art. 2 din Hotärârea Parlamentului nr. 55/2020, privind declararea stärii de urgentä, punctele 6, 7, 8 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotärârea Guvernului nr.1340/2001, dispozitiei nr. 25 din 05.05.2020 a Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova, Comisia pentru Situatii Exceptionale a orașului Glodeni HOTĂRĂȘTE: 1. Evacuarea barajelor din beton de la toate posturile de la cäile de acces în orașul Glodeni începînd cu data de 10.05.2020, cu mentinerea efectivului la posturi pînä la data de 11.05.2020. 2. Evaluarea tuturor bunurilor materiale de la toate punctele/ posturile de stopare în orașul Glodeni, începînd cu data de 11.05.2020. 3. Dezinstalarea echipamentului electric de la filtrele de acces. 4. Dezinfectarea corturilor, mijloacelor de transport a bunurilor materiale de la posturi / filtre de stopare. 5. Permiterea accesului tuturor persoanelor pe teritoriul orașului Glodeni stoparea/ eliberarea permiselor, începînd cu data... Mon, 11 May 2020 07:53:56 +0000 27 aprilie, Ziua Drapelului de Stat al Republicii Moldova http://primaria-glodeni.md/ro/topost/491 Ziua drapelului este un simbol în sine  și o realitate a acestei zile, cînd importanța drapelului de stat a RM ține de prezent.    Respectul față de Drapelul și Stema de Stat este un omagiu adus înaintașilor care au luptat cu credință și sacrificiu pentru libertatea și independența țării.     În pofida tuturor greutăților vieții, onorăm și vom onora permanent drapelul de Stat al Republicii Moldova.    Cu aceast prilej , Vă adresez tuturor sincere şi cordiale felicitări, dorindu-Vă sănătate, bunăstare, putere de muncă și energie creatoare în eforturile comune pentru prosperitatea și progresul Republicii Moldova.      Drapelul de Stat al Republicii Moldova să îl purtăm mereu în suflet şi această Sărbătoare să ne facă pe toţi mai solidari cu valorile noastre comune: interesul național, libertatea, egalitatea, colaborarea reciproc avantajoasă şi pacea, valori indispensabile într-o societate responsabilă. Cu profund respect, Primarul orașului Glodeni Stela ONUȚU Fri, 17 Apr 2020 07:33:38 +0000 Instrucțiune de securitate și sănătate în muncă http://primaria-glodeni.md/ro/topost/490   Aprobat prin                                                                                                                                                                                  Dispoziția nr. 45 din 25.03.2020 ________________   INSTRUCŢIUNE de securitate şi sănătate în muncă pentru activitatea angajaților  în Starea de Urgență declarată în țară în legătură cu răspîndirea virusului COVID -19 1.Cerinţe generale de securitate şi sănătate în muncă în situațiile de urgență În Starea de Urgență, toți angajații întreprinderii se vor conduce strict de cerințele de securitate și sănătate în muncă a instrucțiunii de față, cerințelor și recomandărilor instituțiilor naționale, cerințelor și  rodinelor administrației. La serviciu sunt admise doar persoanele perfect sănătoase, care nu prezintă simtome cum ar fi dureri de cap, nas înfundat, dureri în gît, tuse, respirație îngreunată. Persoanele care prezintă simptomele enumerate mai sus, sunt obligate ca deja de la domiciliu sa solicite ambulanța la 112. În cazul în care... Thu, 26 Mar 2020 13:15:54 +0000 ANUNȚ http://primaria-glodeni.md/ro/topost/489 Din data de 25.03.2020 se interzice accesul în locurile publice: parcuri, terenuri sportive, terenuri de joacă, păduri, zone de agrement. Amenda pentru nerespectare, conform art.76/1 codul contravenţional al R.M. constituie:   pentru persoanele fizice -25 000 lei   pentru persoanele juridice- 75 000lei   Wed, 25 Mar 2020 10:59:29 +0000 ANUNȚ ! Începând cu data de 25 martie 2020 http://primaria-glodeni.md/ro/topost/488 Conform Dispoziţiei nr. 3 din 23 martie 2020 a Comisiei Situaţii Exepţionale a Republicii Moldova Începînd cu data de 25 martie 2020 1. Se interzice persoanelor în vîrstă de peste 63 ani, aflarea în afara domiciliului şi în spaţiile publice fără necesitate stringentă. Sc permite numai pentru - deplasare în interese de serviciu, deplasare pentru asigurarea cu produse alimentare; deplasarea pentru asistenţă medicală, ce nu poate fi amînată; deplasarea pentru alte motive justificate şi care nu pot fi amfnate (cx. decesul unui membru al familiei); 2. Se interzice, începînd cu data de 25 martie 2020, aflarea persoanelor In spaţii publice: parc, pădure, terenuri de joacă, terenuri sportive, bar; ÎNCEPÎND CU DATA DE 01 APRILIE 2020 întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei”, va asigura,distribuirea la domiciliu, a pensiilor, alocaţiilor sociale de stat şi altor prestaţii sociale pentru beneficiarii de pensii pentru limita de vîrstă şi alocaţii sociale de stat pentru persoane vîrstnice; ATENŢIE !!!! Declararea şi achitarea impozitului pe venit pentru 2019 de către persoanele fizice (cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi, inclusiv membri ai societăţilor şi acţionari ai fondurilor de investiţii) se va efectua pînă la 29 mai 2020. Nu este o rugăminte - este o obligaţiune ! Oameni... Mon, 16 Mar 2020 13:48:10 +0000 ATENȚIONARE http://primaria-glodeni.md/ro/topost/487        Prin prezenta, Primăria orașului Glodeni, Vă aduce la cunoștință că, în scopul prevenirii și diminuării răspîndirii virusului COVID-19 pe teritoriul orașului Glodeni, rugăm cetățenii să evite vizitele în primărie și în instituțiile publice, pentru  perioada 11 martie - 1 aprilie 2020.      În funcție de situația epidemiologică, termenul stabilit poate fi modificat.      În cazuri de urgență, cetățenii se vor adresa prin intermediul poștei electronice primaria_glodeni@mail.ru și la numărul de telefon: 0 (249) 2-22-36 – Anticamera Primarului; 0 (249) 2-26-73 – Secretarul consiliului orășenesc; 0 (249) 2-22-32 – Viceprimarul orașului Glodeni.  Ne cerem scuze pentru incomoditățile create. Wed, 11 Mar 2020 12:36:07 +0000 IMPORTANT ! Spre atenția conducătorilor instituțiilor de învățământ: http://primaria-glodeni.md/ro/topost/485  Cu privire la suspendarea procesului educațional în instituțiile de învățămînt Wed, 11 Mar 2020 07:24:44 +0000 Atenționare ! CORONAVIRUS http://primaria-glodeni.md/ro/topost/482 Stimați cetățeni! Având în vedere înregistrarea primului caz de coronavirus de tip nou pe teritoriul Moldovei și a mai multor cazuri suspecte, pentru a evita îmbolnăvirea, vă rugăm să luați următoarele măsuri de precauție: Spălați-vă mâinile de multe ori; Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute; Nu vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile; Acoperiți-vă gura și nasul dacă strănutați sau tușiți; Nu luați medicamente antivirale și nici antibiotice decât în cazul în care vă prescrie medicul; Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool; Utilizați masca de protecție doar în cazul în care suspectați că sunteți bolnav sau în cazul în care acordați asistență persoanelor bolnave; Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din țările afectate de COVID - 19; Tue, 10 Mar 2020 13:48:10 +0000 Stimate Doamne ! Ziua Internațională a Femeii – 8 MARTIE http://primaria-glodeni.md/ro/topost/483 Stimate Doamne ! Ziua Internațională a Femeii – 8 MARTIE, este un prilej deosebit de a Vă aduce în dar cele mai  gingașe și mai frumoase flori de primăvară! Fie ca dorințele  să devină realitate, inspirația, bunătatea și răbdarea să nu vă părăsească niciodată,  iar dragostea, speranța și respectul să fie valorile care să susțină și să consolideze familiile Dumneavoastră!     Cu profund respect, Primarul orașului Glodeni                                                                      ONUȚU Stela Fri, 06 Mar 2020 08:38:29 +0000 Să purtați mereu primăvara în suflet ! http://primaria-glodeni.md/ro/topost/481 Cu prilejul sosirii primăverii, Primăria or. Glodeni în colaborare cu Consiliul Local al Elevilor au oferit cetățenilor simbolul primăverii ”Marțisor”. Venim cu un mesaj de felicitare către toți locuitorii orașului Glodeni. Fie ca aerul pur de primăvară și razele soarelui nou-născut să vă umple sufletul și inima de fericire, împlinire, dragoste și sănătate. Mărțișorul să vă creeze zilele mai luminoase, pline de entuziasm, frumusețe și emoții putenice. Mon, 02 Mar 2020 13:48:09 +0000 28 de ani de la declanșarea războiului de pe Nistru http://primaria-glodeni.md/ro/topost/480 Astăzi se împlinesc 28 de ani de la declanșarea războiului de pe Nistru. Cu acest prilej, a fost organizat un miting solemn consacrat eroilor căzuți în acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova. Ne închinăm în memoria celor căzuţi pe cîmpul de luptă, iar veteranilor conflictului armat pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei R. Moldova le dorim multă sănătate şi numai succese de acum înainte. Mon, 02 Mar 2020 13:44:36 +0000 Ședință ordinară a Consiliului Orășenesc pentru data de 28 februarie 2020 http://primaria-glodeni.md/ro/topost/479 Consiliul Orășenesc Glodeni se convoacă , în ședință ordinară, la data de 28 februarie 2020. Ședința va avea loc în Sala de ședințe a Consiliului Orășenesc Glodeni, et. III, cu începere de la ora 10:00.  Fri, 21 Feb 2020 14:18:57 +0000 Concurs pentru ocuparea funcțiilor temporar vacante de specialist care va activa în domeniul construcţie/gospodărie comunală și drumuri (0,5 salariu) și Arhitect –șef – (0,5 salariu) http://primaria-glodeni.md/ro/topost/476 Primăria orașului Glodeni anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor temporar vacante de specialist care va activa în domeniul construcţie/gospodărie comunală și drumuri (0,5 salariu) și Arhitect –șef – (0,5 salariu) Conform fişei postului funcţia publică vacantă are următoarele sarcini de bază: 1. Asigurarea elaborării şi implementării planurilor de acţiuni locale privind dezvoltarea infrastructurii localității şi a sectoarelor ei prioritare, elaborării studiilor de fezabilitate pentru realizarea proiectelor investiţionale şi de dezvoltare durabilă locală, identificarea bunurilor şi serviciilor de interes public pentru realizarea proiectelor de parteneriat public privat, asigurarea monitorizării şi controlului realizării proiectelor ce ţin de construcţii, infrastructură şi amenajare a teritoriului localităţii; 2.Asigurarea desfăşurării lucrărilor şi activităţilor ce ţin de problemele amenajării teritoriului localităţii, asigurarea acţiunilor pentru buna funcţionare a bunurilor orașului, a parcurilor, bazinelor acvatice, a spaţiilor verzi şi locurilor de distracţie cu asigurarea administrării bunurilor din domeniul public şi privat al Primăriei; 3. Coordonarea desfăşurării acţiunilor şi lucrărilor de întreţinere şi amenajare a infrastructurii, inclusiv, a întreţinerii drumurilor, cimitirelor, iluminarea străzilor şi drumurilor publice, podurilor şi instalarea semnelor rutiere cu asigurarea securităţii traficului rutier şi pietonal; 4. Asigurarea organizării şi coordonării lucrărilor şi activităţilor ce ţin de domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală inclusiv a edificiilor şi instituţiilor din... Tue, 11 Feb 2020 11:55:48 +0000 Primăria orașului Glodeni, Vă urează sărbători fericite http://primaria-glodeni.md/ro/topost/475 Stimați locuitori ai orașului Glodeni și s. Stîrcea! Primăria orașului  Glodeni, Vă urează sărbători fericite alături de cei dragi ! Iubirea, bucuria, înțelepciunea și generozitatea să vă fie călăuză în toate, iar noul an să fie încununat cu realizări remarcabile și împliniri frumoase. LA MULȚI ANI !   Cu respect, Primarul orașului Glodeni Stela ONUȚU Tue, 31 Dec 2019 09:16:09 +0000 Ziua Poliției Naționale http://primaria-glodeni.md/ro/topost/473 Stimați colaboratori ai Poliției Naționale, Primăria or. Glodeni Vă exprimă sincere urări de felicitare cu ocazia zilei dumneavoastră profesionale – Ziua Poliției Naționale. Poliția este un organ important de stat care are în sarcina sa siguranța vieții cetățenilor și asigurarea din acest punct de vedere a mediului necesar pentru dezvoltarea și prosperarea orășelului nostru. În acest context, aducem recunoștință pentru munca și eforturile dumneavoastră în vederea menținerii liniștii cetățenilor și păcii în țară. Astfel, cu prilejul sărbătorii dumneavoastră profesionale, vă dorim tuturor mult curaj, tărie de caracter, putere de muncă, sănătate, bunăstare, împliniri și succese remarcabile atît în plan profesional, cît și personal. Cu respect, Primarul orașului Glodeni Stela ONUȚU   Wed, 18 Dec 2019 11:26:46 +0000 Consiliul orășenesc se convoacă în ședință ordinară http://primaria-glodeni.md/ro/topost/472 Consiliul orășenesc  se convoacă în data de 09.12.2019, ora 10:00  în ședință ordinară. Sala de ședințe a Consiliului orășenesc Glodeni, et. III A fost propusă următoarea Agendă ORDINEA DE ZI:   1.Cu privire la aprobarea Bugetului oraşului Glodeni pentru anul 2020 în prima lectură.                                                              Raportor: Semenco Ana, contabil şef 2.Cu privire la aprobarea planului geometric şi înregistrarea sectorului de teren proprietate publică.                                                             Raportor: Dobrovolschi Mihail, sp. în regi. reg. funciar 3.Cu privire la aprobarea planului geometric şi acceptarea conercializării terenului aferent construcţiei, nr. cadastral 4801114001, amplasat în or. Glodeni, str. M. Eminescu nr. 2/A.                                                            Raportor: Dobrovolschi Mihail, sp. în regi. reg. funciar 4.Cu privire la eliberarea de plată integrală şi parţială... Tue, 03 Dec 2019 12:16:31 +0000 Primăria orașului Glodeni Vă prezintă spre informare proiectul Bugetului pentru anul 2020 http://primaria-glodeni.md/ro/topost/471 Tue, 03 Dec 2019 06:35:53 +0000 Primăria orașului Glodeni, Vă învită la AUDIERI PUBLICE http://primaria-glodeni.md/ro/topost/470 Stimați locuitori!  Primăria orașului Glodeni, Vă învită la AUDIERI PUBLICE ! Cu privire la proiectul bugetului Primăriei și impozitele taxelor locale pentru anul 2020. Luni, data de 2 decembrie, ora 15:00, în incinta Primăriei – sala de ședințe et.I Opinia fiecărui cetățean contează ! Thu, 28 Nov 2019 06:50:11 +0000 Hramul orașului Glodeni http://primaria-glodeni.md/ro/topost/469 Stimți locuitori ai orașului Glodeni și s. Stîrcea, oaspeți ai orașului Glodeni, Vă invităm la un concert grandios dedicat Hramului orașului Glodeni, începînd cu ora 18:00. vă așteptăm cu drag să sărbătorim impreună. Fri, 15 Nov 2019 13:15:42 +0000 În atenția locuitorilor or. Glodeni http://primaria-glodeni.md/ro/topost/468      Agenţia Naţională pentru Reglamentare în Energetică (ANRE)  a aprobat tarifele pentru serviciul public de aprovizionare cu apă şi de canalizare prestat de    Î.M. „Servicii Comunale Glodeni”   (Monitorul Oficial Nr.261-268 din 23.08.19).  Pentru serviciul public de aprovizionare cu apă: pentru populaţie – 16,09 lei/m3 pentru agenţi economici – 54,83 lei/m3 Pentru serviciul de evacuare a apelor uzate : pentru populaţie – 13,83 lei/m3 pentru agenţi economici – 52,99 lei/m3 Tariful întră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial.   Thu, 29 Aug 2019 08:51:44 +0000 Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist pentru planificarea bugetului http://primaria-glodeni.md/ro/topost/467 Primăria or. Glodeni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist pentru planificarea bugetului Sarcini de bază:  1. Asigurarea întocmirii devizelor de cheltuieli pentru fiecare instituţie separat însoţite de calcule economic-argumentate, pentru fiecare articol de cheltuieli.  2. Asigurarea întocmirii proiectelor de state de personal în baza listelor tarifare pentru fiecare instituţie.  3. Asigurarea întocmirii proiectului bugetului precum şi nota informativă la proiectul dat şi prezentarea spre aprobare Consiliului local.  4. Asigurarea întocmirii dărilor de seamă statistice.  5. Asigurarea evidenţei modificărilor operate în buget şi devizelor instituţiilor în conformitate cu deciziile Consiliului. 6. Întocmirea şi înnaintarea spre publicare a anunţurilor de iniţiere, precum şi a anunţurilor privind achiziţii preconizate în Buletinul Achiziţiilor Publice; 7. Efectuarea tuturor operaţiunilor necesare desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, întocmirea documentaţiei de participare la procedurile de achiziţii pe baza caietului de sarcini, proceselor-verbale de deschidere, hotărîrilor de adjudecare şi dărilor de seamă; Condiţiile de participare la concurs:  1. Deţine cetăţenia Republicii Moldova;  2. Posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; 3. Are capacitate deplină de exerciţiu;  4. Nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; 5. Este aptă, din... Mon, 12 Aug 2019 08:15:12 +0000 Raportul primarului privind activitatea primăriei pe parcursul anului 2018 http://primaria-glodeni.md/ro/topost/466     Raportul primarului privind activitatea primăriei pe parcursul anului 2018 Stimați locuitori ai orașului Glodeni !       Întocmirea și publicarea raportului de activitate pentru anul precedent, în acest caz anul 2018, a devenit un exercițiu firesc în activitatea mea de Primar, deoarece sunt ferm convinsă de necesitatea și importanța unei reale deschideri și transparențe față de toți locuitorii orașului.    Activitatea Administrației publice locale a fost îndreptată spre rezolvarea acelor probleme cu care se confruntă cetățenii or.Glodeni. Diversitatea problemelor este multiplă, dar, au fost luate măsuri pentru identificarea căilor de rezolvare a celor mai importante.   Ca manager al administraţiei publice locale, prin participarea la toate ședințele consiliului orășenesc pe parcursul anului 2018, m-am pronunțat  asupra tuturor problemelor puse în dezbatere. În anul 2018,  Consiliul Local s-a întrunit în 7 şedinţe dintre care : 4 ordinare, 3 extraodinare,   În cadrul acestor ședințe au fost discutate în total 84 de întrebări.   Ședinţe Proiecte propuse 17.01.2018 -extraordinară 19 28.02.2018- ordinară 12 12.04.2018- Extraordinară 4 29.06.2018- ordinară 19 06.09.2018-ordinară 18 22.10.2018- extraordinară 8 10.12.2018- ordinară 4 TOTAL 84         În anul 2018 au fost emise de către Primarul orașului Glodeni dispoziții în numar de 210, dintre care: 116 personal-scriptic,... Wed, 03 Jul 2019 10:47:27 +0000 Ședința ordinară a Consiliului orășenesc Glodeni din 28.06.2019 http://primaria-glodeni.md/ro/topost/465   În temeiul prevederilor art. 16 al Legii privind administrația publică locală, nr. 436 din 28 decembrie 2006, Primăria orașului Glodeni Vă comunică faptul că se convoacă ședința ordinară a Consiliului Orășenesc Glodeni pentru 28 iunie 2019, ora 10.00 în sala de ședințe a Consiliului Orășenesc Glodeni. Wed, 19 Jun 2019 12:33:57 +0000 1 Iunie - „ Ziua Internațională a Copilului ” http://primaria-glodeni.md/ro/topost/464 Programul de activitate la data de  1 iunie 2019 „ Ziua Internațională a Copilului ”: Locul desfășurării: Grădina publică din or. Glodeni 9:30- 12:00 Program artistic cu evoluarea : IET nr. 4; IET nr.5; Gimnaziul „Dimitrie Cantemir”; IP L.T. „Vasile Coroban”; IP L.T. „Lev Tolstoi”; și program distractiv cu clovni, topogane, înghețată, vată dulce etc. 19:00 – 23:00 „Festivalul Culorilor”- pe pietonalul Casei de Cultură. Invităm toți copiii la distracție ! Wed, 29 May 2019 11:06:34 +0000 Ziua Ușilor Deschise http://primaria-glodeni.md/ro/topost/462 Anunț „Ziua uşilor deschise” la Î.M. „Servicii Comunale Glodeni”   Primăria or.Glodeni aduce la cunoştinţă locuitorilor oraşului Glodeni și s. Stîrcea că în ziua de marți, 28 mai 2019, la Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” se va desfășura „Ziua uşilor deschise”. Activitatea este realizată în cadrul săptămînei transparenței din cadrul Primărie or. Glodeni cu suportul acordat de Fondul pentru Democrație al Națiunilor Unite (UNDEF), în cadrul proiectului „Sporirea transparenței administrației publice locale în Republica Moldova prin implimentarea politicilor participative”, realizat de Centrul CONTACT. Fri, 24 May 2019 12:10:49 +0000 Asigurarea accesului la informație http://primaria-glodeni.md/ro/topost/461 Pentru a facilita accesul mai multor persoane la informațiile despre activitatea Administrației Publice Locale, primaria or.Glodeni a instalat un panou informativ în regiunea gimnaziului,, Dm.Cantemir”. La intrarea în edificiul primăriei și la instituțiile preșcolare au fost instalate 3 boxe de idei pentru propunerile venite din partea cetățenilor. Ideile și propunerile vor fi colectate o dată la 2 săptămâni de către persoana autorizată din cadrul primăriei și discutate la ședințele operative ale aparatului primarului or.Glodeni. Informația privind activitățile desfășurate va fi plasată în rețelele de socializare și pe pagina web a primăriei. Activitățile au fost posibile datorită susținerii financiare acordate de Fondul pentru Democrație al Națiunilor Unite (UNDEF), în cadrul proiectului „Sporirea transparenței administrației publice locale în Republica Moldova prin implimentarea politicilor participative”, realizat de Centrul CONTACT. Thu, 23 May 2019 13:04:53 +0000 Atenție! Dezbateri Publice! http://primaria-glodeni.md/ro/topost/460  Atenție ❗️❗️❗️ ❗️DEZBATERI PUBLICE ! Stimați locuitori ai orașului Glodeni și satului Stîrcea ! Asociația Obștească „Terra-Gold” de comun cu primăria Glodeni organizează pe 27 mai 2019, o dezbatere publică cu tema: „Metoda de colectare a deșeurilor menajere de pe teritoriul or. Glodeni”. Dezbaterile vor avea loc în sala de ședințe a primăriei, etajul I. Începutul dezbaterilor : ora 15:00 .  ❗️ Totodată, vă aducem la cunoștință că, marți, 24 mai 2019, în incinta Î.M. „Servicii Comunale Glodeni” se va organiza ZIUA UȘILOR DESCHISE. Evenimentul respectiv a devenit posibil datorită susținerii financiare acordate de Fondul pentru Democrație al Națiunilor Unite (UNDEF), în cadrul proiectului „Sporirea transparenței administrației publice locale în Republica Moldova prin implimentarea politicilor participative”, realizat de Centrul CONTACT. Thu, 23 May 2019 13:02:13 +0000 Competiție la atletism consacrat Zilei Victoriei. http://primaria-glodeni.md/ro/topost/457 ANUNȚ! Primăria orașului Glodeni, Vă anunță despre  organizarea competiției la atletism  (cros 3000 m) consacrat sărbătorii „Ziua Victoriei și memoriei eroilor căzuți pentru independența Patriei”,la data de 8 mai 2019,  ora 15:00. Distanța: Piața Centrală- străzile, Suveranității, Ștefan cel Mare, Tricolorului, 300 de ani Glodeni, Suveranității,  Piața Centrală.                                                     Administrația Primăriei Tue, 07 May 2019 05:37:39 +0000 9 Mai- Ziua Victoriei http://primaria-glodeni.md/ro/topost/456 Joi, 9 mai, Primăria orașului Glodeni, Vă invită sa fiți alături de  veteranii orașului, pentru a celebra Marea Victorie!                                    Evenimentul se va desfășura începând cu orele 8:30, pe pietonalul Primăriei !                                                                                                  Planul de activități organizate în orașul Glodeni cu prilejul Zilei Victoriei: 8:00-9:00 - pe pietonalul Primăriei va evolua fanfara, totodată vom întîmpina oficialitățile-participante la sărbătoare; 9:00-9:20 –program artistic; 9:30-10:00 - deplasarea la monumentul consacrat eroilor cazuți pentru apararea patriei; 10:00-10:55 - Mitingul de comemorare a eroilor căzuți în cel de-al II război mondial. Evenimentul se va încheia cu depuneri de flori . Sunt invitați toți doritorii! Tue, 07 May 2019 05:19:50 +0000