(0-249) 2-27-46

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Suveranităţii nr. 4

Orașul Glodeni

Scrieți-ne un mesaj

Posturi vacante curente

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: Specialist pentru reglementarea regimului funciar.

18-01-2021, 09:02


AVIZ
Primăria orașului Glodeni, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:
Specialist pentru reglementarea regimului funciar.
Scopul general al funcţiei:
Realizarea concepţiei unice de dezvoltare a relaţiilor funciare pe teritoriul gestionat, indiferent de forma orgnizaţional-juridică,tipul de proprietate asupra pămîntului şi hotarele administrativ-teritoriale.
Sarcinile de bază:
1. Organizarea şi efectuarea lucrărilor pentru reglementarea regimului proprietăţii funciare pe teritoriul primăriei;
2. Completarea registrului cadastral al deţinătorilor de terenuri;
3. Pregătirea, înregistrarea şi eliberarea documentelor deţinătorilor de pămînt;
4. Participarea la operaţiunile legate de privatizare a terenurilor de pămînt în perimetrul primăriei;
5. Executarea controlului de Stat în domeniul folosirii protecţiei pămîntului;
I.Atribuţiile specialistului pentru reglementarea regimului funciar
Atribuţiile de serviciu:
1.Dirijarea procesului de reglementare a regimului proprietăţii funciare:
- participă la elaborarea proiectelor de consolidare a terenurilor prin comasarea sectoarelor cotelor de teren echivalent;
- organizează reglementarea regimului proprietăţii funciare,participă la lucrările ce ţin de reforma funciară;
- participă la elaborarea proiectelor privind delimitarea terenurilor destinate transmiterii în proprietate, folosinţă,reglementarea hotarelor întreprinderilor existente şi ale gospodăriilor individuale în scopul înlăturării incomodităţilor de amplasare a lor;
- asigură repartizarea terenurilor în natură şi a perfectării titlurilor de autentificare a drepturilor deţinătorilor de teren;
- examinează şi prezintă Consiliului orăşenesc spre aprobare scheme, proiecte, propuneri şi alte documente referitor la organizarea teritoriului, folosirea terenurilor,stabilirea şi modificarea hotarelor, aprobarea cadastrului funciar şi altele;
- argumentează şi asigură stabilirea hotarelor terenurilor cu regimuri speciale de ocrotire a naturii şi celor ce aparţin rezervaţiilor;
- supraveghează respectarea legislaţiei la încheierea contractelor de arendă a terenurilor proprietate publică;
- verifică documentele necesare pentru vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică, inclusiv borderoul de calcul al preţului normativ;
- verifică documentele pentru modificarea destinaţiei terenurilor agricole şi le prezintă consiliului autorităţii administraţiei publice locale spre aprobare;
- participă la delimitarea terenurilor proprietate publică care rămîn în proprietatea statului;
- ţinerea hărţilor de serviciu şi evidenţa documentelor de specialitate;
- reprezintă interesele autorităţilor administraţiei publice locale în vederea soluţionării litigiilor funciare în instanţele judiciare;
- propagă legislaţia funciară şi acordă ajutor consiliului local în problemele relaţiilor funciare;
Condiţii de participare la concurs:
- Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
- Posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbită în teritoriu;
- neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă
- lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
- neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice;
Condiţii specifice:
Studii:
- superioare în domeniul cadastrului sau administrației publice cu diplomă de licenţă sau echivalentă..
- Experienţă profesională: preferabil experienţă de muncă relevantă în domeniu minim 3 ani;
Cunoştinţe:
- cunoaşterea legislaţiei ce reglementează activitatea de serviciu
- cunoaşterea computerului la nivel de utilizator (Word, Excel, Power Point, Internet, utilizarea programelor de specialitate, etc.);
- cunoaşterea limbii ruse la nivel avansat (citit, scris, vorbit)
Abilităţi:
- inteligenţă (gîndire logică, capacitate de analiză şi sinteză)
- capacitate de organizare şi conducere a activităţii specialiştilor;
- capacitate de a prelucra informaţia în vederea luării deciziilor, furnizării datelor prelucrate altor factori decizionali;
- corectitudine, tenacitate, seriozitate.
Atitudini/comportamente:
Obiectivitate în aprecierea şi analiza situaţiilor sociale, receptivitate, spirit de echipă, sinceritate, dispus la colaborare, responsabilitate, disciplină , creativitate, spirit de iniţiativă, integritate în funcţia publică.
Documentele ( Dosarul) ce urmează a fi prezentate:
- formularul de participare la concurs (conform anexei la Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009);
- Curriculum vitae (CV)
- copia buletinului de identitate;
- copia diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi /sau specializare;
- copia carnetului de muncă;
- certificatul medical;
- cazierul judiciar.
Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul – 19 februarie 2021.
telefon de contact – (249) 2-26-73
adresa poştală – or. Glodeni, str. Suveranității , 4, Primăria Glodeni
persoana de contact – Svetlana Subțire, secretarul consiliului orășenesc.
BIBLIOGRAFIE
Constituţia Republicii Moldova
Codul Funciar al Republicii Moldova
Codul Apelor al Republicii Moldova,
Codul Silvic al Republicii Moldova;
• Acte normative în domeniul serviciului public:
- Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
- Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
- Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese
- Legea nr.1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere
- Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei
- Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare
- Legea nr.355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar
- Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional
- Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”
• Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale
- Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern
- Legea nr.317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale
- Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative
• Acte normative în domeniul administraţiei publice locale
- Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă
- Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală
- Legea nr.438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova
- Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova
- Legea nr. 768-XIV din 02 februarie 2000 privind statutul alesului local
- Legea nr.523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale
- Legea nr.741-XIII din 20 februarie 1996 despre Regulamentul cu privire la modul de soluţionare a chestiunilor organizării administrativ-teritoriale a Republicii Moldova
 


Încarcă CV
Pagina