(0-249) 2-27-46

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Suveranităţii nr. 4

Orașul Glodeni

Scrieți-ne un mesaj

Noutățile Primăriei

                                                

anunț de angajare a specialistului in planificare

13-08-2015, 11:28

PRIMĂRIA orașului GLODENI ANUNȚĂ CONCURS !!!

Organizator al concusului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist, pentru planificare, este autoritatea executivă a administraţiei publice locale a oraşului Glodeni, cu sediul în or.Glodeni, str. Suveranității, 4.

Informaţie privind condiţiile de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist pentru planificare

Funcţia vacantă – specialist pentru planificare

Conform fişei postului funcţia vacantă are următoarele sarcini de bază:

Scopul general al funcţiei:
Contribuirea la dezvoltarea social- economică a oraşului prin promovarea politicii de stat în domeniul economic.
Sarcinile de bază:
1. Elaborarea bugetului primăriei oraşului Glodeni , întocmirea indicilor de reţea şi alte atribuţii de bază;
2.Monitorizarea, analiza, evaluarea tendinţelor de dezvoltare social-economică a oraşului Glodeni care atestă transformările sociale şi economice în teritoriul oraşului;
3.Elaborarea în comun cu secţiile, direcţiile Consiliului raional, organele administraţiei publice de nivelul doi, alte structuri descentralizate şi desconcentrate din oraş a pronosticurilor de dezvoltare social-economică a oraşului pe termen scurt, mediu şi lung;
4.Participarea la determinarea direcţiilor prioritare şi elaborarea strategiilor şi programelor orăşeneşti privind dezvoltarea social-economică a oraşului pe termen mediu şi lung;
5.Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea implimentării programelor de dezvoltare social-economică;
6.Participarea la realizarea activităţilor de cooperare transfrontalieră şi interregională în cadrul proiectelor investiţionale.
7. Asigurarea efectuării controalelor fiscale;, întocmirea contractelor.
Condiţiile de participare la concurs:
Condiţii de bază:
• deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
• posedarea limbii de stat şi limbilor oficilale de comunicare intretnică vorbite în teritoriu;
• neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
• lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
• neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.
Cerinţe specifice:
Studii: superioare sau medii speciale în domeniul contabilităţii sau economiei.
Experienţa profesională: minimum 2 ani stagiu de muncă total, preferabil experienţă în serviciul public.
Cunoştinţe: 
Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet;
Cunoaşterea limbii ruse la nivel avansat: citit/scris/vorbit. 
A comunica eficient (oral şi în scris în limba de stat şi rusă), capacitate de negociere, mobilizare de sine şi de echipă.
Abilităţi: 
Lucrul cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă, management.
Atitudini/Comportamente: 
Respect faţă de oameni, incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă Dosarul de concurs:

a) Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul - 20 zile din ziua publicării anunțului în ziarul „Cîmpia Glodenilor ” şi pe pagina Web a Primăriei – 05 septembrie 2015.
b) telefon – (249) 2-26-73
adresa poştală – or. Glodeni, str. Suveranității , 4, Primăria Glodeni
persoana de contact – Svetlana Subțire, secretarul consiliului orășenesc.

Documentele ( Dosarul) ce urmează a fi prezentate:

- formularul de participare la concurs (conform anexei la Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009);
- Curriculum vitae (CV)
- copia buletinului de identitate;
- copia diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi /sau specializare;
- copia carnetului de muncă;
- certificatul medical;
- cazierul judiciar.

Copiile documentelor (autentificate la notar) prezentate vor fi fi verificate cu documentele originale la interviu.

Documentele vor fi depuse în biroul 78, etaj IV al sediului Primăriei oraşului Glodeni .

Data limită de depunere a dosarelor este 05.09.2015 .

Concursul include proba scrisă şi interviul.

Bibliografia concursului, care include lista actelor normative şi a altor surse de informare, relevante funcţiei publice vacante, în baza cărora se vor elabora subiectele pentru proba scrisă şi interviu se anexează.

Informaţiile suplimentare le puteţi obţine la telefoanele: 24922673.

BIBLIOGRAFIE

- Constituţia Republicii Moldova;
- Codul Fiscal al Republicii Moldova ;
- Legea contabilităţii, nr. 113-XVI din 27.04.2007 ;
- Legea privind finanţele publice locale, nr. 397-XV din 16.10.2003;
- Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006;
- Legea privind statutul alesului local nr.768 –XIV din 02.02.2000;
- Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008;
- Legea privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din 13.11.2008;
- Lege privind Codul de conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008;
- Legea cu privire la conflictul de interese nr.16- XVI din 15.02.2008;
- Legea cu privire la combaterea corupţiei nr.90-XVI din 25.04.2008;
- Legea cu privire la petiţionare nr.190-XIII din 19.07.1994;
- Legea privind contenciosul administrativ nr.793-XIV din 10.02.2000;
- Acte normative în domeniul de specialitate