(0-249) 2-27-46

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Suveranităţii nr. 4

Orașul Glodeni

Scrieți-ne un mesaj

Planul de acțiuni privind eficiența energatică

Raportul primarului privind activitatea primăriei pe parcursul anului 2018

03-07-2019, 10:47

 

 

Raportul primarului privind activitatea primăriei

pe parcursul anului 2018

Stimați locuitori ai orașului Glodeni !


      Întocmirea și publicarea raportului de activitate pentru anul precedent, în acest caz anul 2018, a devenit un exercițiu firesc în activitatea mea de Primar, deoarece sunt ferm convinsă de necesitatea și importanța unei reale deschideri și transparențe față de toți locuitorii orașului.

   Activitatea Administrației publice locale a fost îndreptată spre rezolvarea acelor probleme cu care se confruntă cetățenii or.Glodeni. Diversitatea problemelor este multiplă, dar, au fost luate măsuri pentru identificarea căilor de rezolvare a celor mai importante.

  Ca manager al administraţiei publice locale, prin participarea la toate ședințele consiliului orășenesc pe parcursul anului 2018, m-am pronunțat  asupra tuturor problemelor puse în dezbatere.

În anul 2018,  Consiliul Local s-a întrunit în 7 şedinţe dintre care :

 • 4 ordinare,
 • 3 extraodinare,

  În cadrul acestor ședințe au fost discutate în total 84 de întrebări.

 

Ședinţe

Proiecte propuse

17.01.2018 -extraordinară

19

28.02.2018- ordinară

12

12.04.2018- Extraordinară

4

29.06.2018- ordinară

19

06.09.2018-ordinară

18

22.10.2018- extraordinară

8

10.12.2018- ordinară

4

TOTAL

84

 

      În anul 2018 au fost emise de către Primarul orașului Glodeni dispoziții în numar de 210, dintre care: 116 personal-scriptic, iar dispoziții de bază 94. În registrul de corespondenţă generală s-au înregistrat pentru anul 2018 un număr de 1030 de  documente, dintre care 616 –persoane juridice și 415 - persoane  fizice, din care cu preponderență au fost cereri pentru eliberarea adeverinţelor după registrul agricol, evidenţa muncii, anchete sociale, certificate fiscale, de urbanism, producție agricolă şi altele. S-a urmărit modul de soluţionare a petiţiilor şi răspunsul dat în termenul legal, precum şi expedierea în timp util a corespondenţei, iar în registrul de corespondenţă ieșiri s-au înregistrat pentru anul 2018 un număr de 316 de  documente. Deasemeni, primarul, viceprimarul şi ceilalţi funcţionari ai primăriei, au urmărit rezolvarea problemelor cetăţenilor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, au acordat atenţia cuvenită soluţionării cererilor şi sesizărilor cetăţenilor. A fost o colaborare bună cu instituţiile publice și agenții economici din raza or.Glodeni.

     În fiecare an numărul de petiţii este în creştere, soluţionarea acestora necesită timp. O parte din cereri sunt soluţionate de către consiliul orăşenesc, ceea ce înseamnă că termenul de 15 sau 30 zile de soluţionare este extins, dar specialiştii expediază răspunsuri intermediare prin care persoana este înştiinţată despre data convocării consiliului.

     Deschiderea unui front oficiu  pentru primirea cetățenilor este un mare avantaj și o deschidere către cetățeni, în primul rînd prin accesul acestora către Administrația Publică Locală, sporirea interacțiunii și comunicarii dintre cetățeni și specialiștii Primăriei, pentru o mai bună și ușoară rezolvare a problemelor și necesităților înregistrate. Prin urmare în acest an au fost eliberate un număr total de 4475 de certificate către cetățeni.

   Deasemenea în anul 2018  au fost organizate în luna decembrie consultări(audieri) publice. S-au organizat adunări unde s-a discutat aprobarea bugetului local Glodeni pentru anul 2019.

 

Activitatile specific registrului agricol si de fond funciar au constat în:

        Din nr. total de 219 de cereri parvenite ,

190 -au fost cereri de arendă a terenului din fondul de rezervă,

 14- procurare teren pentru garaj,

15- alte întrebări  sau greșeli în actele de proprietate.

Aceste cereri au fost soluționate în măsură de 70 %, iar restul se află în proces de soluționare.

 S-au efectuat defrișări autorizate în scopul ameliorării spațiilor verzi și aprovizionării pensionarilor cu lemn de foc la un preț redus.

     Conform organigramei aparatului propriu de specialitate, contabilitatea, asigură managementul financiar contabil pentru întreaga activitate economică a Consiliului Local Glodeni.

    O activitate importantă a compartimentului a fost fundamentarea si elaborarea bugetului local de venituri si cheltuieli, care au fost aprobate în cadrul ședinței Consiliului Local din luna decembrie.

    Cu privire la colectarea impozitelor: pentru anul 2018 a fost colectată suma de        385 379 de lei. Dintre care:

 • Pentru terenuri cu destinație agricolă și pentru loturi de pe lîngă casă   - 69 798,00 lei
 • Pentru pășuni -10 178,00 lei
 • Pentru terenuri cu destinație agricolă ale gospodăriilor țărănești-26 319 lei
 • Pentru impozitul pe bunurile imobiliare ale cetățenilor – 279 084,00 lei

   Cu privire la  infrastructura orașului:

 • Au fost eliberate 20 autorizații de construcție, autorizații de demolare – 2, autorizații de schimbare a destinației – 1 și 18 certificate de urbanism pentru proiectare.
 • Din fondul rutier au fost aprobate mijloace financiare în sumă de 1175,8 mii lei, astfel au fost reparate următoarele străzi:  str. Eminescu, str. Alexandru cel Bun, str. Ștefan cel Mare, str. V. Lupu, str. Varlaam, str. Basarabească, str. M. Spătaru, str. 300 Ani, asfaltarea accesului spre IET Nr.4 și a terenului de parcare la IET nr.4;

în variantă albă – str. Sadovean; str.Viilor; str. E. Coca; str. Jucov;

 • Pavarea trotuarelor: str.Ștefan cel Mare (suma- 424 292,11 lei), str. Suveranității (197 948,57 lei), str. Eminescu (238 237,45 lei), str. Tricolorului(200 343,02 lei);
 • A fost pavat teatrul de vară din parc (186 286,65 lei);
 • Procurarea , intalarea și amenajarea terenului de joacă situat pe str. V. Zgîrcea ( 153 000 mii lei);
 • Procurarea și instalarea aparatului fitnes in Grădina Public (47 450 mii lei);
 • Au fost efectuate lucrări de renovare a sistemului de iluminat stradal pe str. C. Stere,str. V. Zgîrcea, str. Gagarin, str. Prieteniei, str.Eugen Coca, str.Titu Maiorescu și s.Stîrcea, parcul central al orașului.(448.0 mii lei);
 • A fost amenajat viceul din parcul central (169 064,18 lei);
 • A fost amenajată - construită o fîntînă la cimitirul nou;
 • Pe parcursul  a. 2018 au fost efectuate reparații capitale în sumă de 608,9 mii lei( reparația birourilor a viceprimarului și secretarului, biroul pentru mediator comunitar, schimbarea vitrajelor la fasada clădirii, schimbarea ușilor în birouri, reparația capital a viceului).

 

   Învăţământul reprezintă o parte important a activităţii publice mai ales cel preșcolar. Un aport direct l-am avut la pregătirea grădinițelor și dotarea acestora pentru buna funcționare. Pentru îmbunătățirea condițiilor de întreținere a copiilor din IET Nr.4 au fost alocate mijloace financiare pentru:

 • reparația capitală a instituției – 322 591   mii lei ;
 • renovarea sistemului electric – 120 000 mii lei;
 • reparația capitală a bucătăriei – 189 000 mii lei;
 • reparația acoperișului – 1359 lei;
 • inventar gospodăresc (a fost procurat mobilier penttru copii, covoare, perdele)  – 369 046 mii lei.

Pentru îmbunătățirea condițiilor de întreținere a copiilor din IET Nr.5 au fost alocate mijloace financiare pentru:

 • reparația capitală a instiruției – 256 547 mii lei;
 • reparația salei sportive – 163 503 mii lei;
 • schimbarea rețelelor electrice – 57 000 mii lei;
 • schimbarea ușilor – 36 043,42 mii lei
 • procurarea utilajului  (frigider, aspiratoare în toate grupele, ionică pentru sala muzicală, printer) – 49 120 mii lei;
 • inventar gospodăresc (mobilă pentru copii,inventar pentru sala sportivă) – 211 340 mii lei.

 În sfera socială, primăria oraşului Glodeni , anual susţine,  prin  acordarea  de suport financiar şi alocarea de colete,  mai multor categorii de cetăţeni din oraş:

 • Pentru participanții catastrofei de la Cernobîl;
 • Alocarea produselor alimentare pentru persoanele în etate, care stau la evidență;
 • Alocarea produselor alimentare pentru veteranii de război și ajutor material;
 • Cadouri de Anul Nou pentru copiii la IET nr. 4 si nr.5;
 • Alocarea produselor alimentare pentru familii cu mulți copii la sărbătorile pascale.

   Conform planului de activitate pe parcursul anului au fost desfăşurate  activităţile cultural sportive cu caracter de masă:

    Spartachiada Tineretului 2018 la diferite probe de sport, unde echipele primăriei s-au clasat:

 • Șah- locul I
 • Dame- locul II
 • Tenis de masă- locul III
 • Volei locul I

    Au  fost organizate concursuri la biliard , volei feminin, iar la data de 9 mai cros de 3000 m, în semn de considerație pentru Eroii Marelui Război pentru Apărarea Patriei.

Pe perioada anului  2018 au fost organizate următoarele evenimente:

 • 9 mai –organizarea paradei cu depunerea de flori la monument plus partea festivă cu participarea IET nr.4 și nr.5 și elevii din Gimnaziul „D.Cantemir”, L.T.„Tolstoi”,  L.T. „V.Coroban”
 • 1 iunie -„Ziua Internațională a Copiilor” , Festivalul Culorilor.
 • Ziua oamenilor în etate- au fost repartizate 30 pachete alimentare.
 • 15 septembrie 2018- a fost sărbătorită pentru prima dată„ Ziua drapelului și a stemei or. Glodeni”
 • Hramul orașului Glodeni
 • Al doilea an consecutiv s-a desfășurat inaugurarea Pomului de Anul Nou.

În anul 2019, Primăria  preconizeză următoarele activităţi:

 • Construcția parcărilor str. Tricolorului și str. Alexandru cel Bun;
 • Lucrări de construcție a Stației de epurare;
 • Extinderea amenajării teritoriului –  Grădina Publică;
 • Extinderea pavării trotuarelor;
 • Extinderea iluminatului stradal în curtea blocurilor locative : str.Decebal; str.V.Zgîrcea; str. Alexandru cel Bun;  str. Varlaam și alte străzi după necesitate;
 • Plombarea curților blocurilor locative de  pe str. B.Bodoni și str. V. Zgîrcea;
 • Extinderea sistemului de apeduct  în oraș;
 • Procurarea utilajului tehnic pentru deszăpezirea orașului;
 • Efectuarea lucrărilor necesare pentru lichidarea gunoiștilor stihiinice de pe teritoriul or. Glodeni;
 • De a continua măsurile pentru lichidarea cîinilor vagabonzi;
 • Și alte măsuri necesare pentru localitate.

     În materialul prezentat, v-am enumerat o parte din realizările anului 2018, dar şi unele acţiuni care se vor realiza în perioada următoare, acţiuni care au implicat şi vor implica atât personalul primăriei, cât şi consilierii locali, care au înţeles că tot ceea ce se realizează este în sprijinul şi folosul cetăţenilor şi, implicit, îşi lasă amprenta asupra dezvoltării orașului nostru.

     În final, mulţumesc consilierilor şi personalului primăriei, pentru sprijinul acordat în realizarea tuturor obiectivelor şi vă urez un an bun şi plin de bucurii şi împliniri, alături de cei dragi.