(0-249) 2-27-46

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Suveranităţii nr. 4

Orașul Glodeni

Scrieți-ne un mesaj

Ajutoare sociale familiale

 

Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Glodeni

Șef Direcție, Ion Crudu

tel. 0249 2 52 04

 

Specialist în administrarea ajutorului social și material, Alexandru Jitariuc

Asistenți sociali comunitari:

Melicenco Viorica

Sîrcu Ludmila

Tel. 0249 93590

 

 

REGULAMENTUL
cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social

 

  În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate au următoarea semnificaţie:
familie– două sau mai multe persoane care locuiesc în comun, indiferent dacă au sau nu relaţii de rudenie, însă menţin o gospodărie comună. Beneficiază de drepturile familiei şi orice persoană adultă care nu face parte dintr-o familie.
 Două sau mai multe familii ce locuiesc la aceiaşi adresă, au bugete diferite (conturi personale pentru plata serviciilor locativ-comunale) şi nu gospodăresc în comun, constituie familii separate;
copil– orice persoană sub vîrsta de 18 ani, iar în cazul în care aceasta îşi continuă studiile în instituţiile de învăţămînt la cursurile de zi, pînă la absolvirea instituţiei respective, însă cel mult pînă la atingerea vîrstei de 23 ani;
solicitant– unul dintre membrii familiei, cu capacitatea deplină de exerciţiu, sau reprezentantul legal al familiei ce depune cererea de acordare a ajutorului social;
beneficiar– familia defavorizată căreia i-a fost stabilit dreptul la ajutor social.


Dreptul la ajutor social

 Dreptul la ajutor social îl au familiile defavorizate, membrii cărora sînt cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni ai altor state, apatrizi sau refugiaţi, care au domiciliu în Republica Moldova, conform legislaţiei.
 De dreptul la ajutor social beneficiază familia defavorizată în cazul în care toţi membrii adulţi ai acesteia se încadrează în cel puţin una din următoarele situaţii:
 a) au atins vîrsta necesară pentru stabilirea pensiei conform legislaţiei;
 b) sînt persoane încadrate în grade de invaliditate;
 c) sînt şomeri înregistraţi la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul şi care nu refuză un loc de muncă corespunzător sau participarea la serviciile de stimulare a ocupării forţei de muncă oferite de agenţii;
 d) îngrijesc un copil mai mic de 3 ani;
e) îngrijesc un membru/membri ai familiei încadraţi în gradul I de invaliditate care necesită îngrijire, conform concluziei Consiliului de Expertiză Medicală a Vitalităţii, îngrijesc un copil/copii invalizi din aceeaşi familie sau o persoană în vîrstă de peste 75 ani din aceeaşi familie, conform concluziei Consiliului Medical Consultativ.
 Familiile ai căror membri realizează venituri provenite din salarizare, cu timp integral sau parţial, sau din activitatea de antreprenoriat, pot solicita acordarea dreptului la ajutor social, cu condiţia că ceilalţi membri adulţi ai acesteia se încadrează în situaţiile expuse la prezentul punct.
  Situaţiile specificate la lit. d) şi e) pct.3 din prezentul Regulament pot fi invocate doar de un singur membru al familiei.
La determinarea dreptului la ajutorul social se exclud membrii familiei, care:
 a) deţin cetăţenia Republicii Moldova, însă nu se află pe teritoriul acesteia  mai mult de 3 luni consecutiv;
b) execută pedeapsa privativă de libertate;
 c) satisfac serviciul militar în termen;
 d) se află la întreţinerea statului: aziluri, internate, pensionate, alte forme de plasament temporar sau permanent.


Depunerea cererii

 Pentru determinarea dreptului la ajutor social, solicitantul sau reprezentantul legal al familiei, trebuie să depună cerere pentru acordarea ajutorului social (anexa nr.1 la prezentul Regulament).
Membrul desemnat de familie pentru depunerea cererii de ajutor social (solicitantul), este ales în mod voluntar dintre membrii cu capacitate deplină de exerciţiu, iar alegerea acestuia este dovedită prin semnăturile aplicate pe cererea de solicitare a ajutorului social de către toţi membrii adulţi ai familiei.
 Împreună cu cererea, solicitantul prezintă, în mod obligatoriu, certificatul privind componenţa familiei, actul de identitate, însoţit de copia acestuia, precum şi legitimaţia de şedere temporară sau actul de identitate, eliberat de autorităţile competente, în cazul cetăţenilor străini, apatrizilor sau refugiaţilor, iar, după caz, următoarele acte confirmative în copie:
 a) certificatul de naştere al copilului;
 b) decizia de instituire a tutelei/curatelei;
 c) decizia de plasament în instituţie;
 d) certificatul de salariu de la locul de muncă;
e) certificatul privind tipul de studii pe care le urmează orice membru al familiei (cu finanţare bugetară sau prin contract) cu indicarea mărimii bursei, după caz;
 f) confirmarea de efectuare a plăţii pensiei de întreţinere;
g) certificatul privind perioada de satisfacere a serviciului militar în termen;
 h) actele de proprietate privind terenurile agricole de pe lîngă casă (intravilanul localităţilor), precum şi din extravilanul localităţilor;
 i) contractul de arendă, locaţiune;
 j) actul ce confirmă gradul şi termenul invalidităţii/severităţii.
 Cererea va conţine acordul pentru colectarea şi verificarea informaţiei despre familie, veniturile şi proprietatea acesteia, precum şi obligaţiunea de a restitui sumele primite nelegitim, în cazul declaraţiei false sau incomplete.
 Cererea pentru acordarea ajutorului social, însoţită de actele confirmative, se depune reprezentantului direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei din localitatea unde familia solicitantă îşi are domiciliul, pentru a fi transmisă direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţia familiei.
 Reprezentantul direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei verifică informaţia indicată şi actele anexate la cerere, în conformitate cu prevederile punctului 8 al prezentului Regulament.
Cererea, prezentată cu toate actele confirmative necesare, se acceptă şi se înregistrează de către reprezentantul direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei într-un registru special. Solicitantului i se eliberează o  recipisă de primire a cererii, indicîndu-se data şi numărul de înregistrare. În cazul în care nu au fost prezentate toate actele confirmative necesare, cererea nu se acceptă.


Determinarea venitului lunar minim garantat

Cuantumul venitului lunar minim garantat al familiei reprezintă suma cuantumurilor veniturilor lunare minime garantate stabilite pentru fiecare membru al acestei familii.
Cuantumul venitului lunar minim garantat pentru fiecare membru al familiei se stabileşte după cum urmează:
 a) 100% din venitul lunar minim garantat pentru solicitant;
 b) 70% din venitul lunar minim garantat pentru fiecare alt membru adult al familiei;
 c) 50 % din venitul lunar minim garantat pentru fiecare copil;
 d) plus 30% din venitul lunar minim garantat pentru fiecare adult încadrat într-un grad de invaliditate;
 e) plus 50% din venitul lunar minim garantat pentru fiecare copil invalid;
f) plus 10% din venitul lunar minim garantat, dacă persoana încadrată într-un grad de invaliditate este unicul adult din familie.


Determinarea şi calcularea venitului global 
mediu lunar al familiei

 Pentru determinarea venitului global mediu lunar al familiei, toate veniturile şi economiile se declară, indiferent de provenienţa acestora.
 Venitul global mediu lunar al familiei se calculează din veniturile totale, curente şi nete obţinute, sau calculate pentru luna anterioară celei în care a fost depusă cererea de acordare a ajutorului social. Veniturile nete sînt veniturile din care au fost achitate impozitul pe venit şi alte plăţi obligatorii. Pensia de întreţinere plătită este exclusă din veniturile familiei.
 La calcularea venitului global mediu lunar al familiei sînt luate în considerare, următoarele tipuri de venituri:
a) veniturile sezoniere, ocazionale, cele obţinute din activitatea agricolă a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi în gospodăriile casnice auxiliare;
 b) toate tipurile de pensii şi prestaţii sociale care se plătesc mai rar decît o dată în lună, indiferent de organul care a stabilit plata;
 c) remitenţele de la membrii familiei sau de la alte persoane din ţară sau de peste hotare;
 d) plăţile pentru descoperiri, invenţii, mostre industriale şi propuneri de raţionalizare, precum şi din drepturile de autor şi drepturile conexe;
e) ajutorul financiar de la persoane fizice şi juridice;
 f) plăţile din prestarea serviciilor în baza unui contract civil;
 g) indemnizaţia unică pentru tinerii specialişti, angajaţi la lucru, conform repartizării în instituţiile de învăţămînt, instituţiile ocrotirii sănătăţii, asistenţei sociale, ştiinţifice şi celor din cultură şi artă;
 h) orice economii în monedă naţională sau străină, indiferent de locul sau modul în care sînt păstrate;
 i) veniturile obţinute din moştenire sau donaţie;
 j) veniturile obţinute din cîştiguri la loterie;
 k) veniturile obţinute din operaţiuni comerciale cu bunurile mobile şi imobile ce le aparţin cu drept de proprietate membrilor familiei;
 l) veniturile obţinute din burse, burse de studiu sau alte plăţi, indiferent de forma de învăţămînt;
 m) veniturile obţinute din drepturile salariale de la locul principal de muncă şi din munca prin cumul, inclusiv indemnizaţiile unice şi veniturile din desfăşurarea oricărui tip de activitate de antreprenoriat;
n) veniturile obţinute din pensiile de întreţinere;
 o) veniturile obţinute din toate tipurile de pensii şi prestaţii sociale lunare (compensaţii, indemnizaţii, alocaţii etc.), indiferent de organul care a stabilit plata.

 La calcularea venitului global mediu lunar al familiei următoarele tipuri de venit nu se iau în considerare:
 a) indemnizaţia unică la naşterea copilului;
b) ajutorul oferit la deces;
 c) plăţile oferite la lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale sau situaţiilor excepţionale;
 d) cheltuielile de deplasare (în limitele normelor stabilite de Guvern);
 e) indemnizaţia unică de încadrare a şomerilor, în baza contractului individual de muncă, în localităţile situate la o distanţă de 30 km de la localitatea în care îşi au domiciliul, egală cu un salariu mediu pe economie pentru anul precedent;
 f) indemnizaţia unică de instalare a şomerilor care se încadrează, în baza contractului individual de muncă, într-o altă localitate, egală cu 3 salarii medii pe economie pentru anul precedent.


Obligaţiile beneficiarilor de ajutor social

 Solicitantul ajutorului social este obligat să prezinte informaţii complete şi veridice, înaintînd actele justificative respective.
 Solicitantul ajutorului social are obligaţia să comunice în scris reprezentantului direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei orice modificare intervenită în informaţia declarată iniţial în cererea de acordare a ajutorului social, în termen de 10 zile de la data la care a intervenit modificarea.
 La expirarea termenului pentru care a fost stabilit sau pentru revizuirea dreptului la ajutor social, solicitantul înştiinţează în scris reprezentantul direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei despre faptul că de la solicitare sau de la ultima înştiinţare nu au intervenit schimbări cu privire la componenţa familiei, veniturile sau proprietatea acesteia. Faptul în cauză  constituie temei pentru revizuirea şi reconfirmarea dreptului şi continuarea plăţii ajutorului social, în caz contrar acesta încetează.
 Beneficiarul are obligaţia de a permite efectuarea anchetei sociale stabilite de direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei pentru a verifica condiţiile care au stat la baza acordării dreptului la ajutor social. În caz de refuz a efectuării anchetei sociale se întocmeşte un  proces-verbal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL

privind distribuirea ajutorului material din mijloacele 
Fondului republican şi fondurilor locale  de susţinere socială  
a populaţiei şi modul de încasare a plăţilor în  aceste fonduri

 

I. DISPOZIŢII GENERALE

    1. Regulamentul privind distribuirea ajutorului material din mijloacele Fondului republican şi fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei şi modul de încasare a plăţilor în aceste fonduri (în continuare - Regulamentul) determină temeiurile de repartizare, procedeele de obţinere şi eliberare a ajutorului material în conformitate cu Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000 (Monitorul Oficial, 2000, nr.65-67, art.460).

    2. Ajutorul material este o formă de asistenţă socială nerambursabilă cu destinaţie specială, menită să susţină material şi direct persoanele socialmente vulnerabile, aflate în situaţiile, specificate în capitolul II al prezentului Regulament.

    3. Principiul de bază în distribuirea mijloacelor fondurilor este acordarea ajutorului material solicitanţilor, ale căror familii sînt afectate de sărăcie în cea mai mare măsură.

    4. Ajutorul material se acordă persoanelor socialmente vulnerabile domiciliate în Republica Moldova pentru procurarea produselor alimentare (inclusiv produselor alimentare speciale), mărfurilor industriale de primă necesitate, a medicamentelor, articolelor protetico-ortopedice şi pentru achitarea parţială a serviciilor medicale sau a costului poliţei de asigurare medicală obligatorie, pentru compensarea cheltuielilor substanţiale cauzate de diferite situaţii excepţionale, precum şi alimentarea în cantinele de ajutor social.

    5. Persoana care completează şi depune cererea de acordare a ajutorului material este titularul ajutorului material, iar familia ei este beneficiarul ajutorului material.

    6. Ajutorul material este acordat de către organele Fondului republican de susţinere socială a populaţiei (denumit în continuare Fondul republican ) şi organele fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei (denumite în continuare fondurile locale).

II. BENEFICIARII DE AJUTOR MATERIAL

    7. Au dreptul la obţinerea ajutorului material persoanele socialmente vulnerabile din rîndul pensionarilor (prioritar invalizii, persoanele singure şi în etate), alte persoane inapte de muncă şi familiile cu copii.

   8. Dreptul la obţinerea ajutorului material îl au şi alte persoane socialmente vulnerabile în cazurile de îmbolnăvire gravă sau aflate în situaţii excepţionale (calamităţi naturale, dezastre, avarii, conflicte armate, catastrofe ecologice, incendii, epidemii, accidente, deces al rudelor peste hotarele republicii etc.), pe care nu le pot depăşi de sine stătător.

    9. Persoanele din rîndul invalizilor, pensionarilor şi copiilor, aflate la întreţinerea deplină a statului, nu au dreptul la obţinerea ajutorului material.

III. MODUL DE ACORDARE A AJUTORULUI MATERIAL

    10. Fondurile locale acordă cetăţenilor care au nevoie de susţinere ajutorul material la locul acestora de trai.

   11. Pentru a obţine ajutorul material, titularul acestui drept se adresează către direcţia executivă a fondului de susţinere socială a populaţiei de la locul său de trai, prezentînd următoarele acte şi documente justificative:

    a) cererea în scris de a i se acorda ajutor material, cu descrierea detaliată a circumstanţelor stării materiale în care se află;

    b) ancheta socială, eliberată gratis de primărie şi/sau organul local de asistenţă socială, care confirmă starea socială, condiţiile de trai şi venitul global al familiei, în baza cărora se determină nevoia de ajutor a persoanei (familiei) solicitante, precum şi veridicitatea circumstanţelor expuse în cerere. În cazul invocării motivului de boală, se va alătura certificatul, eliberat gratis de instituţiile medicale, care confirmă starea sănătăţii solicitantului şi nevoia de a achita serviciile medicale, de a procura medicamentele sau articolele protetico - ortopedice;

   c)  buletinul de identitate (paşaportul)

   d) certificatul despre componenţa familiei (cartea de imobil)

   e)  legitimaţia de pensionar, student, participant la conflictul armat și altele.

   f)  lertificatul Consiliului de expertiză medicală a vitalităţii ce stabileşte

        disabilitatea şi termenul acesteia.

   g) alte documente* de identificare a persoanei, la necesitate.

 

  • Copiile  actelor  confirmative  care se  anexează  la  ancheta  socială.

 

1.Certificate de salariu din luna precedentă pentru fiecare membru al familiei angajat în cîmpul muncii.

2.Certificatul privind cuantumul pensiei, alocaţiei şi îndemnizaţiei (în cazul cînd

   ele nu sînt achitate prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări Sociale) se admite colectarea acestor date de la oficiile poștale și/sau sucursala„ Băncii de Economii” din localitate.

3.Certificatul eliberat  de  instituţiile  medicale  care  confirmă agravarea stării sănătăţii

   solicitantului  şi  necesitatea  în  tratament.

4.Certificatele eliberate de organele administraţiei publice locale  de  resort privind

   afectarea  stării  materiale a familiei (persoanei) de situaţii excepţionale (incendii,

   alunecări  de  teren, calamităţi  naturală, avarii, catastrofe  ecologice, epidemii,

   conflicte armate, accidente la local de muncă sau rutiere, deces al rudelor peste

   hotarele republicii, etc.)

5.Bonuri de plată privind achitarea unor servicii (procurări) strict necesare care  au

   diminuat bunăstarea familiei (persoanei) şi/sau conturile spre achitare, preţurile

   ale acestor servicii (procurări), la necesitate.

6.Alte acte confirmative, la necesitate.

    În caz de necesitate, titularul ajutorului material este obligat să prezinte la cererea organului executiv al fondului local explicaţii, acte sau documente suplimentare.
    Examinarea susţinerii materiale a unor categorii de persoane socialmente vulnerabile în cadrul realizării programelor cu destinaţie specială se efectuează în temeiul listelor întocmite de către primării şi/sau autorităţile administraţiei publice locale de resort.
    În cazul solicitării ajutorului material pentru compensarea cheltuielilor suportate la transportarea corpurilor neînsufleţite ale cetăţenilor republicii decedaţi peste hotare, titularul ajutorului material este obligat să prezinte şi documentele oficiale ce confirmă decesul rudei peste hotarele republicii, efectuarea transportării şi înmormîntării la baştină, precum şi documentele ce confirmă suma cheltuielilor suportate în acest scop.

    12. Organele executive ale fondurilor locale examinează actele şi documentele prezentate de către solicitanţi în termenele prevăzute de Legea cu privire la petiţionare şi stabilesc beneficiarilor formele şi mărimile ajutorului material, precum şi termenele de acordare a acestuia în conformitate cu prezentul Regulament şi indicaţiile consiliului de administraţie respectiv.

    13. Ajutorul material se acordă, de regulă, o singură dată pe parcursul anului în curs, reieşind din disponibilul mijloacelor fondului local. Se admite acordarea repetată în acelaşi an a ajutorului material doar persoanelor, a căror stare materială a fost agravată ulterior de noi circumstanţe imprevizibile precum şi în cadrul realizării programelor cu destinaţie specială.

    Dacă, din lipsa mijloacelor în fond, solicitanţii nu au obţinut ajutorul material pe parcursul anului în curs, actele prezentate vor fi supuse reexaminării.

    Examinarea solicitării ajutorului material în anul imediat următor e posibilă, de regulă, numai după expirarea unui termen de 11 luni de la data primirii ajutorului.

    14. Organele executive ale fondurilor locale eliberează mijloacele pentru acordarea ajutorului material în baza deciziilor consiliului de administraţie respectiv sau ordinelor directorului lui executiv.

    15. Ajutorul material se acordă sub formă bănească sau în bunuri materiale, în cazul cînd acestea au fost primite ca ajutoare umanitare de la organizaţiile de binefacere locale sau străine.

NOTĂ: Solicitantul ( titularul) de ajutor material prezintă următoarele acte:

 

 

Ajutoare materiale unice acordate în timpul anului unelor categorii de cetățeni:

 

  • Invalizilor si familiilor celor decedati in urma Conflictului armat de pe Nistru;
  • Invalizilor in urma razboiului din Afganistan;
  • 9 Mai ,,Ziua comemorării victimelor celui de-al II-lea Război Mondial'';
  • 1 Iunie ,,Ziua internațională a copiilor'';  
  • 1 Septembrie ,,Ziua cunoștințelor'';
  • 1 Octombrie ,,Ziua persoanelor în etate'';
  • 3 Decembrie ,, Ziua persoanelor cu dizabilități'';